Ar. Gangadhar Bhatta (Halabe)

          (1991 - 1993)

Prof. Dr. Sriram Bhagut Mathe

            (1993 - 1995)

 Ar. Matsyendra Lal Kayastha

            (1995 - 1998)

Prof. Dr. Bharat Prasad Sharma

           (1998 - 2000)

Ar. Devendra Nath Gangol

         (2002 - 2004)

            Ar. Binod Neupane

               (2004 - 2006)

       Ar. Bibhuti Man Singh

             (2006 - 2009)

     Ar. Sawrup Gurung Koney

            (2009 - 2014)

          Ar. Kishore Thapa

             (2014 - 2016)

 

    Ar. Suman Nandan Baidhya

            (2016 - 2018)

     Ar. Anju Malla Pradhan

          (2019 - 2021)